Sunday, 20 September 2015

ویران و خراب کردن گورستان های بهایی


مازاد بر قتل عام، حمله به خانه و کاشانه و مرکز کار و فعالیت هم میهنان بهایی و ویران و خراب کردن گورستان های آنان و کندن سنگ قبرهای در گذشتگانشان، کار شوم و ننگین این رژیم ضد انسان و ضد ایرانی از ۳۷ سال پیش تا کنون بازداشتن و محروم کردن دانش آموزان و دانشجویان بهائی از تحصیل بوده است. فرزندان این آب و خاک و بسیاری برجسته و دارای امتیازات و نمرات بالایی بودند و می توانستند در آینده به کارهای سرنوشت ساز و بزرگی در کشوررمان روی آورده و موجب افتخار و آبروی کشور باشند، به خواسته و دستور رژیم جهنمی اسلامی از ادامه تحصیل باز ماندند

No comments:

Post a Comment