Tuesday, 4 February 2014

ترور شهروندان بهایی، این بار در بیرجند

حدود ساعت سه بامداد سه شنبه 15 بهمن ماه، چند فرد ناشناس با بالا رفتن از دیوار خانۀ یک خانوادۀ بهایی به نام "مودی" وارد خانۀ آنها شده و به این خانوادۀ سه نفره حمله می کنند. به قدرت الله مودی در بستر خواب 8 ضربۀ چاقو وارد می کنند، رگ گردن همسر و رگ دستِ "اعظم" دختر ایشان را هم می زنند و به تصور این که این سه بهایی کشته شده اند، خانه را ترک می کنند. هر سه عضو این خانواده به طرز معجزه آسایی نجات یافته و در بیمارستان بستری هستند. قدرت الله مودی، که پس از جراحی چند ساعته در بخش مراقبت های ویژه بستری است، پیشتر عضو هیأت خادمین یا گروه اداره کننده امور بهاییان بیرجند بوده است

No comments:

Post a Comment