Wednesday, 26 February 2014

نقل قول از پیام بیت عدل خطاب به جوانان بهائی ایران زمین

شما جوانان غیور مهد امر الله به خوبی واقفید که رسالت مقدّس شما آنست که در حلقۀ اطرافیان چون مشعلی فروزان نور امید بیفشانید، در بین مردمان پیک مهر و محبّت و دوستی و الفت گردید، در جمع هم‌وطنان نماد صبر و تحمّل و عفو و بخشش و اطمینان خاطر شوید، و از همه مهم‌تر، پیش‌گامانی فعّال در آن فرایندی باشید که قابلیّت و ظرفیّت خدمت را افزایش ‌می‌دهد، اتّحاد و اتّفاق را استحکام می‌بخشد و به کسب بینش و مهارت‌های لازم برای کوشش در جهت استقرار مدنیّتی جهانی و بهبود شرایط مادّی و معنوی جوامع بشری کمک ‌می‌نماید. با استفادۀ مؤثّر از این فرایند قدرت‌مند برای تقلیب روحانی و اجتماعی، جامعۀ بهائی آموخته است که اشتیاق به خدمت و به تفحّص در تعالیم الهی برای یافتن راه حلّ مشکلات نوع بشر را افزایش دهد. این تجربه و این دست‌آورد پیامدهای مفید و مقتضیات پردامنه‌ای برای زندگی فردی و حیات جمعی عالم انسانی دارد.
....................................

مفهوم واقعیِ دین در تعالیم حضرت بهاءالله( بر گرفته از پیام بیت العدل اعظم خطاب به جوانان بهایی 9 بهمن 1392)
************************************************
...دین اخلاق حمیده‌ ترویج می‌دهد، تحمّل و بردباری، شفقت و محبّت، و بخشش و بزرگواری عطا می‌کند، تفکّری مترقّی و متعالی القا می‌نماید، آزار و اذیّت به دیگران را بالکلّ نهی می‌کند و افراد را به جان‌فشانی در راه خیر عموم دعوت می‌نماید. دین به افراد می‌آموزد که جهان‌بین باشند نه خودبین، از تعصّبات احتراز نمایند، به تأسیس اتّحاد و یگانگی در بین نوع بشر پردازند، در راه رفاه مادّی و معنوی همگان کوشند، سعادت خود را در خوشبختی دیگران بینند، علم و دانش را انتشار دهند، اسباب وجد و سرور حقیقی شوند و عالم انسانی را حیاتی تازه بخشند. دین آیینۀ قلب را صیقل می‌دهد تا خصایل روحانی مودوعه در وجود را منعکس نماید، قوای منبعثه از صفات الهی در زندگی فردی و جمعی بندگان ظاهر ‌شود و پیدایش نظم اجتماعی نوینی را مدد بخشد. این است مفهوم واقعیِ دین در تعالیم حضرت بهاءالله..

No comments:

Post a Comment