Saturday, 18 May 2013

اخبار ویژه از کاندیداتورهای ریاست جمهوری با حضور امام نقـــی علیه وآله وسلم

خبر ویژه از منابع موثق 
داوود احمدی نژاد با نامه ای از سوی آیت الله خامنه ای به سمت وزارت کشور رفت وبا اینکه چند روزی از پایان ثبت نام کاندیدای ریاست جمهوری میگذرد به خاطر نامه عاقا موفق به ثبت نام شد
او با شعار
 «ما دوتا داداشیم ، هر جا میریم می‌شاشیم» وارد عرصه انتخاباتی شد !..... وبرای اثبات شعارش وزارت کشور را مورد عنایت قرار داد ، امام نقی علیهوسلم که در آن هنگام به همراه آخرین همسر ماه گذشته خود یعنی مادر چاوز با در دست داشتن پرچم اصولگرایان سبز نظاره گر این صحنه بودآنچنان خشمگین شد که اول کشیده ای به خود و چکیده ای به خانوم وقصیده ای به داوود احمدی نژاد هدیه کرد و این گونه گفت امام: ای آنانی که ایمان آورده اید بدانید وآگاه باشید هیچ گاه وهیچ کس نمیتواند آنگونه که مموت(محمود احمدی نژاد) به ایران بریدبه ایران برینه حتی جداندرجد من ممد(محمد ص) نیز نتونست اینگونه که مموت ایران را اسحالی نمود وظیفه اش را انجام دهد ، پس بدانید وآگاه باشید اینبار من هستم که میخواهم در عرصه صــــــیاثـــــت وارد شوم وشعارم این است : هر ایرانی یک سیبزمنی 
به خداوندی خدا هر آنکه به من رای ندهد وسجده نکند شخصا مقعدش دریده خواهم نمود
یاران وحضار حاظر در صحنه در وزارت کشور دستها بر پشت گرفته وهلهله کنان وزارت کشور ترک نمودند

No comments:

Post a Comment