Friday, 24 May 2013

آخرین کلام " حضرت ربّ اعلی " خطاب به حروف حیّ


"ای یاران عزیزمن، شما در این ایّام، حامل پیام الهی هستید. خداوند، شما را مخزن اسرار خویش فرموده تا امر الهی را ابلاغ نمائید. به وسیلۀ صداقت در گفتار و رفتار خود، نمایندۀ قوّت و نورانیّت خدا باشید تمام ارکان و اعضای بدن شما باید بر بزرگی و بلندی مقامات شما شهادت دهد و به پاکی حیات و بزرگی مقصود شما ناطق باشد. زیرا این روز، همان روزی است که خداوند در قران به آن بشارت داده است. بیانات حضرت مسیح را خطاب به شاگردانش به خاطر آورید. موقعی که آن حضرت می خواست آنها را به تبلیغ امر الهی اعزام دارد، خطاب به آنها فرمود: شما آتشی هستید که در شب تیره و تار بر فراز کوه بلندی افروخته گردد. باید مردم از روشنایی شما هدایت شوند . شما نمک جهان هستید؛ اگر نمک، فاسد باشد، جهان به چه چیز نمکین خواهد شد؟
ای حروف حیّ ، ای مؤمنین من، یقین بدانید که بزرگی این روز نسبت به روزهای گذشته قابل قیاس نیست .کوشش کنید و دلهای خودتان را از آمال و آرزوهای این دنیای زودگذر پاک کنید و خود را به اخلاق الهی مزیّن سازید. با کردار نیک و گفتار پسندیده به حقّانیّت کلمۀ الهی شهادت دهید. مبادا، رفتار شما طوری باشد که دیگران بیایند و ملکوت الهی را از شما بگیرند و شما بی بهره و نصیب مانید. در صورتی می توانید به این مقام ارجمند نائل شوید که تمام آرزوها و مقاصد این دنیای پست را زیر پا گذاشته و فارغ و آزاد گردید. بنابراین به نام خداوند قیام کنید. به خدا توکّل نمائید و به او توجّه کنید و یقین داشته باشید که بالاخره فتح وفیروزی با شما خواهد بود. "

دو ظهور پیاپی ، ص ٥١ - ٤٩

No comments:

Post a Comment