Sunday, 27 January 2019

حکم تجدید نظر لیزا تبیانیان


شهروند بهائی خانم لیزا تبیانیان ( عنایتی ) ساکن کرج که چند ماه پیش توسط ماموران اطلاعات دستگیر و مورد بازجوئی قرار گرفت وبا تودیع وثیقه تا لحظه دادگاه آزاد گردید و در دادگاه اولیه شعبه ۴ بجرم تبلیغ علیه نظام به ۷ ماه حکم تعزیری محکوم گردید که پس از اعتراض به حکم صادره بعداز چند ماه دادگاه تجدید نظر شعبه ۱۲ در تاریخ ۹۷/۱۰/۱۰ فعالیت ایشان را مصداق تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی ندانست وایشان را از اتهام وارده مبری و تبرئه نمودند
ضمنا شایان ذکر است در سال ۱۳۹۵ دختر ایشان عهدیه عنایتی در شیراز باتفاق چندین نفر مدتی بازداشت بود و تحت بازجوئی قرار گرفت که فعلا با تودیع وثیقه آزاد می باشد

No comments:

Post a Comment