Wednesday, 1 March 2017

شهروندان بهایی شمال کشور

شهروندان بهایی شمال کشور همچنان پس از گذشت نزدیک به ۴ ماه که از پلمب محل کسبشان می گذرد( که آن هم تنها به دلیل باور مذهبی آنان صورت گرفت) مقابل درب محل کسب پلمب شده خودشان در حال کار و امرار معاش می باشند
 هر ساله تعداد زیادی از محل کسب شهروندان بهایی به دلیل باورمند بودن آنان به آئین بهایی پلمب می شود
 حسن روحانی رئیس جمهور ایران پیشتر در نطق مربوط به امضا منشور حقوق شهروندی گفته بود که در ایران عده ی از ایرانیان مغازه هایشان  بخاطر عقاید مذهبیشان پلمب می شود که این کار خلاف حقوق شهروندی است
 از یاد نبریم که بیش از صد و سی محل کسب بهائیان تنها پس از اردیبهشت امسال پلمب شده است. همچنین لازم به یادآوری است که پس از روی کار آمدن دولت حسن روحانی نزدیک به هزار مورد تبعیض اقتصادی علیه بهائیان ایران صورت گرفته است. این مسایل فارغ از قرار وثیقه های سنگین بازداشت شدگان می باشد.با مهر
 مرتضی اسماعیل پور

No comments:

Post a Comment