Saturday, 25 June 2016

پس از پنج روز همچنان یک شهروند بهایی اجازه دفن ندارد

به گزارش مجموعه بهایی نیوز یک شهروند بهایی به نام رضوانیه نبوی دهخوارقانی پس از گذشت پنج روز همچنان در سردخانه رحمت وادی تبریز نگهداری می شود.
بنابر این گزارش این شهروند بهایی متولد ۱۳۲۱ که به مدت بیست سال به عنوان معلم آموزش و پرورش مشغول بود و پس از انقلاب اسلامی به دلیل اعتقاد به دیانت بهایی از کار اخراج شده بود با وجود آنکه بیش از پنج روز پیش درگذشت اما همچنان اجازه دفن ندارد.
این شهروند بهایی که در تاریخ ۱۳۹۵/۰۳/۱۹ درگذشت (صعود کرد) و با وجود ممانعت مسئولین دولتی مراسم غسل و کفن و نماز این شهروند بهایی در منزل شخصی انجام شد و پس از تحویل جسد این شهروند بهایی به سردخانه وادی رحمت تبریز همچنان جسد وی پس از گذشت پنج روز در سردخانه نگهداری شده و اجازه دفن نداده اند.
در سالهای گذشته بیش از ۳۵ شهروند بهایی ساکن تبریز پس از پایان عمر اجازه دفن در گلستان جاوید و همچنین وادی رحمت تبریز را نداشته اند و برخلاف احکام دیانت بهایی به مکانی که بیش از یک ساعت از شهر تبریز فاصله دارد انتقال داده اند.
پیشتر مجموعه بهایی نیوز طی مصاحبه با تعدادی از خانواده متوفیان دلیل این رفتار را مخالفت مسئولین عالی رتبه و دستور درخصوص منع دفن شهروندان بهایی در این شهر را بیان می کند.

No comments:

Post a Comment