Tuesday, 16 June 2015

یادی از شهدای بهایی همدان،شیراز داشته باشم

گفتم یادی از شهدای بهایی همدان،شیراز داشته باشم که در سال های اول انقلاب به شهادت رسیدند و خونشون رو در راه پیسرفت دین و پیشرفت کشورشون فدا کردند.هفت نفر از همدان که در 23 خرداد 1360 به شهادت رسیدند.و همچنین 16 نفر از بهاییان شیراز که در که در 26 و 28 خرداد در سال 1362 به شهدت رسیدند که 10 نفر هم خانوم بودند و پا به پای مردان آمدند جونشون رو به دست گرفتند در نهایت اطمینان .و همچنین دو تن از تهران که در 20 خرداد.جمعا از سال 1357 تا 1365 207 تن مقدس خود را فدای امر کردند از 12 ساله بگیر تا 80 اندی سال هر کدام به شیوه ای بعضی ها با قتل و بعضی ها با اعدام و بعضی ها با سوزاندن.به نظر من این رو میشه گذاشت جریان هولوکاست. همانند یهودیانی که در اواخر جنگ جهنی دوم یا سوزانده میشدند یا به بدترین شکل ممکن زجر میکشیدند اینها خود را فدا کردند تا الان که نسل های بعدشان در زندگی با آرامشی به سر میبرند.پس این افراد پاک هم خود را فدا کردند که نسل های بعدشان زندگانی معنوی و رفاهی داشته باشند.اینان بودند که زندگی را به ما بخشیدند.بنابراین پدران ما هستند.من اسمتان را میزارم قهرمانان

No comments:

Post a Comment