Saturday, 26 October 2013

محکومیت سه شهروند بهایی ساکن سمنان به حبس تعزیریاردشیر فناییان، گلرخ فیروزیان و شیدرخ فیروزیان، از شهروندان بهایی ساکن سمنان، به حبس تعزیری محکوم شده‌اند

به گزارش خبرگزاری کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی طبق حکم دادگاه انقلاب سمنان، اردشیر فناییان، گلرخ فیروزیان و شیدرخ فیروزیان به اتهام تبلیغ و ترویج بهاییت به حبس تعزیری محکوم شدند

بنا به رای صادره دادگاه بدوی، متهم ردیف اول، اردشیر فناییان، به یک سال حبس تعزیری، متهم ردیف دوم، شیدرخ فیروزیان، به ۹ ماه حبس تعزیری و متهم ردیف سوم، گلرخ فیروزیان به ۹ ماه حبس تعزیری محکوم شدند

یادآور می‌شود نامبردگان در بهمن ماه سال گذشته بازداشت و پس از چند ماه با قید وثیقه آزاد گردیدند

No comments:

Post a Comment