Wednesday, 26 February 2014

نقل قول از پیام بیت عدل خطاب به جوانان بهائی ایران زمین

شما جوانان غیور مهد امر الله به خوبی واقفید که رسالت مقدّس شما آنست که در حلقۀ اطرافیان چون مشعلی فروزان نور امید بیفشانید، در بین مردمان پیک مهر و محبّت و دوستی و الفت گردید، در جمع هم‌وطنان نماد صبر و تحمّل و عفو و بخشش و اطمینان خاطر شوید، و از همه مهم‌تر، پیش‌گامانی فعّال در آن فرایندی باشید که قابلیّت و ظرفیّت خدمت را افزایش ‌می‌دهد، اتّحاد و اتّفاق را استحکام می‌بخشد و به کسب بینش و مهارت‌های لازم برای کوشش در جهت استقرار مدنیّتی جهانی و بهبود شرایط مادّی و معنوی جوامع بشری کمک ‌می‌نماید. با استفادۀ مؤثّر از این فرایند قدرت‌مند برای تقلیب روحانی و اجتماعی، جامعۀ بهائی آموخته است که اشتیاق به خدمت و به تفحّص در تعالیم الهی برای یافتن راه حلّ مشکلات نوع بشر را افزایش دهد. این تجربه و این دست‌آورد پیامدهای مفید و مقتضیات پردامنه‌ای برای زندگی فردی و حیات جمعی عالم انسانی دارد.
....................................

مفهوم واقعیِ دین در تعالیم حضرت بهاءالله( بر گرفته از پیام بیت العدل اعظم خطاب به جوانان بهایی 9 بهمن 1392)
************************************************
...دین اخلاق حمیده‌ ترویج می‌دهد، تحمّل و بردباری، شفقت و محبّت، و بخشش و بزرگواری عطا می‌کند، تفکّری مترقّی و متعالی القا می‌نماید، آزار و اذیّت به دیگران را بالکلّ نهی می‌کند و افراد را به جان‌فشانی در راه خیر عموم دعوت می‌نماید. دین به افراد می‌آموزد که جهان‌بین باشند نه خودبین، از تعصّبات احتراز نمایند، به تأسیس اتّحاد و یگانگی در بین نوع بشر پردازند، در راه رفاه مادّی و معنوی همگان کوشند، سعادت خود را در خوشبختی دیگران بینند، علم و دانش را انتشار دهند، اسباب وجد و سرور حقیقی شوند و عالم انسانی را حیاتی تازه بخشند. دین آیینۀ قلب را صیقل می‌دهد تا خصایل روحانی مودوعه در وجود را منعکس نماید، قوای منبعثه از صفات الهی در زندگی فردی و جمعی بندگان ظاهر ‌شود و پیدایش نظم اجتماعی نوینی را مدد بخشد. این است مفهوم واقعیِ دین در تعالیم حضرت بهاءالله..

در تقویم بهائی هر سال شامل ۱۹ ماه ۱۹ روزه است. در این بین ۴ و یا در سالهای کبیسه ۵ روز اضافه می‌آید که ایام هاء نام گرفته‌است. هاء یا همان "ه" در حروف ابجد شماره ۵ را دارد که همان نهایت تعداد این روزها است. ضمن اینکه در دین بهائی حرف "ه" از اسرار و رموز خاصی بر خوردار است.
ایام هاء دقیقاً قبل از ماه روزه در دین بهائی قرار دارد.این ایام اختصاص به جشن و سرور دارد.
حضرت بهاءالله به پیروان خود امر فرموده اند که ایام هاء را با وجد و سرور به برگزاری ضیافات و انفاق به فقرا و نیازمندان اختصاص دهند. حضرت ولی امرالله می فرمایند که ایام هاء مخصوص مهمان نوازی و اعطاء هدایا و از این قبیل موارد می باشد.

ایام هاء در دیانت بهائی از جایگاه رفیع و بی بدیلی برخوردار است و ادعیه و مناجات هایی مخصوص این ایام از قلم حضرت بهاءالله نازل گردیده است که بهائیان در این ایام به تلاوت آنها می پردازند

Tuesday, 4 February 2014

به فرمودۀ حضرت بهاء الله


به فرمودۀ حضرت بهاء الله آنچه که در حال حاضر بر مردم جهان می گذرد جريان فرارسيدن مرحلۀ بلوغ جمعی جامعۀ انسانيست و به وسيلۀ همين بلوغ نوع انسان که در شرف تحقّق است اصل وحدت در کثرت به کاملترين وجه نمودار خواهد شد. جريان تشکل اجتماعی که آغازش تشکل و تحقّق زندگانی خانوادگی بوده متدرّجاً از مراتب سادۀ قوم و قبيله و صورت های بسيار متنوّع جامعۀ شهری گذشته و سر انجام به ظهور دولتهای ملّی رسيده و هر مرحله فرصتهای جديد و شايانی برای کار آيی استعداد های انسانی فراهم ساخته است

ترور شهروندان بهایی، این بار در بیرجند

حدود ساعت سه بامداد سه شنبه 15 بهمن ماه، چند فرد ناشناس با بالا رفتن از دیوار خانۀ یک خانوادۀ بهایی به نام "مودی" وارد خانۀ آنها شده و به این خانوادۀ سه نفره حمله می کنند. به قدرت الله مودی در بستر خواب 8 ضربۀ چاقو وارد می کنند، رگ گردن همسر و رگ دستِ "اعظم" دختر ایشان را هم می زنند و به تصور این که این سه بهایی کشته شده اند، خانه را ترک می کنند. هر سه عضو این خانواده به طرز معجزه آسایی نجات یافته و در بیمارستان بستری هستند. قدرت الله مودی، که پس از جراحی چند ساعته در بخش مراقبت های ویژه بستری است، پیشتر عضو هیأت خادمین یا گروه اداره کننده امور بهاییان بیرجند بوده است