Friday, 4 May 2012

وحدت عالم انسانی وصلح عمومیامروزه عالم بشر محتاج وحدت عالم انسانی است محتاج صلح عمومی است این واضح است که وحدت عالم انسانی و صلح عمومی به واسطۀ قوۀ مادّیه ترویج نشود.ترویج این وحدت عالم انسانی که جوهر تعلیم مظاهر مقدّسه است ممکن نیست مگر به قوّۀ روحانیّه
مگر به نفثات روح القدس.خداوند جمیع عالم را از تراب خلق فرمود جمیع را از یک عنصر وکل را از یک سلاله خلق نمود و جمیع در یک زمین ودر ظلّ یک آسمان مستقرّند و هیچ تفاوتی نگذاشته پس نمی توانیم نفسی را بر نفسی ترجیح دهیم زیرا خاتمه مجهول.مادام که خدا به کل مهربان است ما چرا نامهربان باشیم جمیع را باید دوست بداریم و باجمیع مهربان باشیم اگر جاهل است باید تعلیم کرد،در خواب است باید بیدار کرد،بیهوش است باید هوشیار نمود.پس باید جمیع ما کوشا باشیم و متحمل هر مشقتی شویم تا آن که صلح عمومی تأسیس یابد و وحدت عالم انسانی جلوه نماید