Friday, 9 July 2010

روستای پدری

این ویدئو روستای پدری مرا نشان میدهد قبل از تخریب و به آتش کشیدن منازل بهاییان وبعد از آن
در تاریخ چهارم تیرماه 1389 حدود 50 منزل از خانه های بهاییان در روستای ایول مازندران تسطیح وبا خاک یکسان شد 
بعید است عقاید انسانها را با به خاک وخون کشید ن منازل مادی بتوان به زانو در آورد


Thursday, 1 July 2010

اراده های خلع ناپذیر

پیرو تخریب خانه بهاییان در روستای ایول مازندران در روز چهارم تیر ماه سال جاری روستاییان روستای ایول با همسایگان بهایی خود ابراز همدردی کردند واین برخورد حکومت را محکوم کردند ، این حرکت نشان گر این است که ایرانیان ودیگر مردمان پیرو دیگر ادیان خصومتی با شهروندان بهایی ندارند واین رژیم جمهوری اسلامی است که توان دیدن وزندگی مسالمت آمیز در کنار بهاییان را ندارد ، بهاییان نیز همانند دیگر انسانها حق زندگی وبهره بری از حقوق شهروندی را میبایست دارا باشند که متاسفانه در سالهای اخیر بارها از جانب دولت ایران این امر به مخاطره افتاده ، خصومت های دولت ایران با بهاییان ریشه ای دیرینه دارد واین تنش ها درحالیست که شهروندان بهایی تاکنون هیچ گونه مشکل امنیتی برای دولت ایران واللخصوص مسلمانان ایجاد نکرده اند وهمیشه در برابر خشم های بی مورد و رفتارهای غیر انسانی رژیم جمهوری اسلامی سکوت کرده اند ، ولی این سکوت به نشانه ترس این شهروندان نیست بلکه نشان از شرف وانسانیت وهمچنین مظلومیت بهاییان است