Friday, 10 September 2010

ــــــــــــ وحدت عالم انسانی و نقش خانواده از دیدگاه بیت العدل اعظم ـــــــــــــــ


پیروان حضرت بهاءالله در سراسر عالم از زن و مرد از هر قوم و نژاد می کوشند
تا هم گام با دوستان و هم کاران خود قدمی مثبت در راه تأسیس جامعه ای بر اساس
عدالت و دنیایی بر پایۀ وحدت بردارند ، دنیایی که در آن افراد بشر تفاوت های ظاهری
خود را جلوه ای از زیبایی و کمال بوستان عالم انسانی بدانند و با روحیّه ای مبتنی بر
یادگیری و الهام از تعالیم الهی و به مدد استعدادهای متنوّع خدادادی با اتّحاد و اطمینان
در جهت استقرار مدنیّتی پیشرو تلاش نمایند. بهائیان فرصت مشارکت در چنین مشروع
عظیمی را موهبتی ربّانی می شمارند و معتقدند که از جمله شرایط لازم برای موفّقیّت
در این امر شکوه مند ، کسب فضایل اخلاقی است. خانواده در مقام یک واحد انسانی
و هستۀ اصلی اجتماع بشری کانونی است که فضایل اخلاقی و توان مندی های بنیادی
لازم باید در آن شکل گیرد ، زیرا عادات و رفتاری که در خانواده پایه ریزی می گردد
از خانه به محلّ کار و حیات اجتماعی و سیاسی هر ملّت و سرانجام به روابط بین المللی
تعمیم می یابد ...

... فرزندان باید آن چنان تربیت شوند که هر انسانی را بدون در نظر گرفتن دین ، قوم و
یا هرگونه تعلّق دیگری هم نوع خود دانسته گرامی شمرند و به این بیان که نمایانگر
روح این زمان است ناظر باشند:

« سرا پردۀ یگانگی بلند شد به چشم بیگانگان یگدیگر
را مبینید همه بار یک دارید و برگ یک شاخسار »
حضرت بهاءالله


منبع و مأخذ: دستخطّ بیت العدل اعظم
دوّم شهرالقول 166 ، 24 نوامبر 2009