Monday, 19 June 2017

چرا رفتار دوگانه با قاتلین بهائیان و مسلمانان؟

در مملکتی که اگر یک بسیجی و یا حزب اللهی کوچکترین صدمه ای ببیند، ظرف چند ساعت یا حد اکثر چند روز مسبب دستگیر و به سرعت مجازات می شود، قاتلین بهائیان یا به راحتی «متواری» می شوند (مثل قاتل جناب عطاءالله رضوانی) یا اگر هم دستگیر شوند و حتی به قتل اعتراف هم بنمایند، سرانجام با یک حبس کوتاه مدت و ناعادلانه آزاد می شوند. امروز از وکیل و حقوقدان برجسته دکتر مهناز پراکند سؤال کردم علت این رفتار دوگانه نسبت به بهائیان و مسلمانان چیست؟ در پاسخ فرمودند

«در یک پروندۀ قتل معمولی قرار تأمینی که برای متهم به قتل صادر می شود، قرار بازداشت است و باید در بازداشت بماند تا زمانی که حکم قطعی او صادر شود. اما در پرونده های اینچنینی که مقتول فردی است بهائی یا غیر مسلمان و بدتر از آن قاتل ادعا می کند اعتقاد داشته که مقتول مُرتد بوده وکُشتنش عین ثواب است، در این صورت حکمی که علیه این قاتل صادر می شود ممکن است دیه و فقط چند سال حبس باشد که برای حبس و دیه قرار وثیقه صادر می شود.تازه اگر دادگاه ادعا کند ثابت شده مقتول مُرتد بوده و اعتقادِ قاتل به مُرتد بودن او درست است، قاتل فقط بخاطر اینکه بدون اجازۀ دادگاه او را کُشته است ممکن است یک حکم حبسی بگیرد. دیه هم ندارد. مشکل از دادگاه نیست مشکل از قانون است

Thursday, 15 June 2017

شهروندان مظلوم بهائی دستگیر شده در گرگان

به چهره های عزیزان بازداشت شده در دو روز اخیر توجه کنید، چه مشاهده می کنید؟ کدام سوی نگران است؟ کدام نهاد ترسیده است؟ کدام شخص مضطرب است؟ کدام جمع عقب گرد داشته است؟ حال جواب را در نزد خود نگه دارید زیرا آنان که از چهره های خندان این جمع نگران هستند، ترسیده اند، مضطرب هستند تصور می کنند قدمی به جلو برداشته اندو بهائیان را ترسانده اند در حالی که قدم های اصلی را این عزیزان به جلو برداشته اند و بدون مقداری ترس، نگرانی و اضطراب به راهی که رفته اند و خواهند رفت امید دارند
 این جمع عاشقان همان کسانی هستند که طی دو روز گذشته بازداشت و جهت اجرای حکم به زندان منتقل شده اند،افرادی که پس از بازداشت در سال نود و یک تحت شدیدترین شکنجه های روحی و جسمی بودند، اما همچنان سرافزار و خندان هستند
 بنازم به وجود نازنین شما عزیزان