Saturday, 26 October 2013

محکومیت پنج تن از شهروندان بهایی ساکن مشهد


محکومیت پنج تن از شهروندان بهایی ساکن مشهد در دادگاه تجدید نظر استان خراسان رضوی تائید شد.

محکومیت شش ماه حبس تعزیری پنج شهروند بهایی ساکن مشهد به نامهای نگار ملک زاده، حوریه محسنی، نگین احمدیان، بهناز حداد زاده و آرمان مختاری توسط دادگاه تجدید نظر استان خراسان رضوی تایید شد.

طبق رای دادگاه تجدید نظر شش شهروند بهایی دیگر این پرونده از اتهام تبلیغ علیه نظام تبرئه شدند فقط یک نفر از ایشان به نام شایان تفضلی به پرداخت 300 هزار تومان جریمه نقدی محکوم گردید.

یاداوری می شود یازده شهروند بهایی مزبور به دلیل تشکیل نمایشگاه خصوصی صنایع دستی کودکان در زمستان سال 90 بازداشت شدند که همگی به قید وثیقه تاکنون آزاد بوده اند.

No comments:

Post a Comment