Thursday, 31 December 2020

روح الله زیبایی، شهروند بهایی جهت تحمل حبس بازداشت شد

حکومت ایران یکی از شهروندان در جنگ عراق که صدمات شدید خورده است را به یکسال حبس محکوم نمود و دختران ایشان وطنی را که پدرشان دفاع کرده بود مجبور به ترک آن کردند
 

No comments:

Post a Comment