Wednesday, 31 October 2018

برای تمامی مسجونین بهائی بیگناه که گرفتار ظلم و بی عدالتی شده اند دعا کنیم . به امید ازادی هرچه زودتر این عزیزان در بند ظلم


No comments:

Post a Comment