Thursday, 22 March 2018

پلمپ قبرستان بهاییان در آستانه نوروز در کرمان


به گزارش کمپین نه به آزار وزندان هموطنان بهایی: قبرستان بهاییان کرمان(گلستان جاوید)توسط مقامات شهرداری به بهانه های واحی از جمله قانون مجازات اسلامی و بهداشتی پلمپ گردید
بنا به گزارش های رسیده صبح روز جمعه ۲۵

No comments:

Post a Comment