Thursday, 15 June 2017

شهروندان مظلوم بهائی دستگیر شده در گرگان

به چهره های عزیزان بازداشت شده در دو روز اخیر توجه کنید، چه مشاهده می کنید؟ کدام سوی نگران است؟ کدام نهاد ترسیده است؟ کدام شخص مضطرب است؟ کدام جمع عقب گرد داشته است؟ حال جواب را در نزد خود نگه دارید زیرا آنان که از چهره های خندان این جمع نگران هستند، ترسیده اند، مضطرب هستند تصور می کنند قدمی به جلو برداشته اندو بهائیان را ترسانده اند در حالی که قدم های اصلی را این عزیزان به جلو برداشته اند و بدون مقداری ترس، نگرانی و اضطراب به راهی که رفته اند و خواهند رفت امید دارند
 این جمع عاشقان همان کسانی هستند که طی دو روز گذشته بازداشت و جهت اجرای حکم به زندان منتقل شده اند،افرادی که پس از بازداشت در سال نود و یک تحت شدیدترین شکنجه های روحی و جسمی بودند، اما همچنان سرافزار و خندان هستند
 بنازم به وجود نازنین شما عزیزان

No comments:

Post a Comment