Wednesday, 9 March 2016

(( فرخنده باد روز زن ))


طاهره با عطر خوش زندگی چهره عیان کرد به تابندگی
ترک حجاب و قفس و بند کرد شعله فرو ریخت به هر بندگی،،،
،،، پرده فرو گیرم و تابان شوم تازه شوم مهر درخشان شوم
بال فرا گسترم و بر زمین گسترۀ فصل بهاران شوم،،،
مست سخن بود شرابش نبود واهمه از شیخ و کتابش نبود،،،
روسری و چادر خود را بسوخت ماه نیازی به حجابش نبود،،،
،،، من زن آزادۀ ایرانی ام دشمن هر خفّت و هر خاری ام
پرده بر اندازم و رخشان کنم دانشم و عشقم و زیبائی ام،،،
،،،، بند ز پای سخنش بر گشود روشنی دانش او پر گشود
واژه به واژه سخن از عشق گفت سِرّ نهان سخنش سَر گشود،،،
هر که پلید است ز من می رمد هر چه دروغ است ز من می خمد،،،
طاهره ام پاکم و خورشید من از شب تاریک برون می دمد،،،
،،، طاهره آن بانوی هشیار بود ماه درخشان شب تار بود
موج سپیده به شب خفتگان شاعره ای بود که بیدار بود،،،"
************************************************************
" من زن آزادۀ ایرانی ام دشمن هر خفّت و هر خاری ام
پرده بر اندازم و رخشان کنم دانشم و عشقم و زیبائی ام،،،
،،، بند ز پای سخنش بر گشود روشنی دانش او پر گشود
واژه به واژه سخن از عشق گفت سِرّ نهان سخنش سَر گشود،،،
هر که پلید است ز من می رمد هر چه دروغ است ز من می خمد،،،
طاهره ام پاکم و خورشید من از شب تاریک برون می دمد،،،
،،، طاهره آن بانوی هشیار بود ماه درخشان شب تار بود
موج سپیده به شب خفتگان شاعره ای بود که بیدار بود،،،،"

No comments:

Post a Comment