Saturday, 25 April 2015

تصویری از منزل ویران شده جمال الدین خانجانی

بنابر تصاویر ارسالی به کمپین نه به آزار و زندان هموطنان بهایی ، در روزهای گذشته ماموران دادستانی استان سمنان منزل خانواده جمال الدین خانجانی، یکی از مدیران جامعه بهایی در ایران که به 20 سال زندان محکوم شده است را تخریب کردند. با وجود آنکه خانواده آقای خانجانی از دیوان عالی کشور حکم عدم تخریب را دریافت کرده بودند اما نیروهای امنیتی بدون توجه به حکم آن خانه را تخریب کردند.

"تصویر بالا یکی از تصاویر مربوط به منزل آقای جمال الدین خانجانی"

No comments:

Post a Comment