Monday, 9 March 2015

فتواهای صادر شده توسط آیت الله خامنه ای علیه شهروندان بهایی

استفتائات 
احکام کافر
سوال 331: بهائیان بسیاری در اینجا کنار ما زندگی میکنند که رفت و آمد زیادی در خانه های ما دارند. عدهای میگویند که بهاییها نجس هستند و عدهای هم آنها را پاک میدانند. این گروه از بهاییها اخلاق خوبی از خود آشکار میکنند، آیا آنها نجس هستند یا پاک؟
ج: آنها نجس و دشمن دين و ايمانِ شما هستند، پس فرزندان عزيزم جدا از آنها بپرهيزيد.

http://farsi.khamenei.ir/treatise-content?id=23#331

No comments:

Post a Comment