Thursday, 30 October 2014

عکس جدیدی از مهوش ثابت شهریاری زندانی عقیدتی که بنا حق محکوم به ٢٠ سال زندان شده است. وی هم اکنون در حال سپری کردن سال هفتم این حکم ظالمانه است. این عکس در دوران کوتاه اقامت در بیمارستان گرفته شده است


No comments:

Post a Comment