Sunday, 9 June 2013

عدم مرخصی به زندانیان عقیدتی سمنان (حیدر آسیابی دادستان با مرخصی زندانیان بهائی موافقت نمی کند


عدم مرخصی به زندانیان عقیدتی سمنانبا توجه به مساعدت مدیر کل سازمان زندان های استان سمنان ، آقای عرب و قول اعطای مرخصی به زندانیان بدون توجه به عقیده ی افراد و همکاری ریاست زندان مرکزی و مسئولین مربوطه زندان از آنجائیکه اعطای مرخصی به زندانیان بهائی باید در نهایت با امضاء دادستان آقای حیدر آسیابی باشد، متاسفانه ایشان از موافقت با مرخصی زندانیان بهائی که تعدادشان بسیار زیاد شده است (از جمله در قسمت بانوان که برخی به همراهی نوزادانشان تحمل حبس می کنند و در قسمت آقایان نیز افرادی هستند که دارای بیماری های بسیار سختی هستند) امتناع کرده و حتی با مرخصی پایان دوره ی آنان نیز مخالفت می کند.ایام عید نوروز نیز حتی زندانیانی که مدارک پزشکی و درمانی ارائه داده بودند را تحت هیچ شرایطی مرخصی نداده و در همه ی احوال به پزشکی قانونی با مدیریت آقای شاطری که همسو و همفکر در مظالم وارده به جامعه ی بهائی سمنان می باشد ارجاع داده است. وی نیز راه درمان همه دردها و بیماریها را در خود زندان می داند و از این طریق دادستان عمل خود را در مخالفت با مرخصی اینگونه توجیه می نماید.این در حالیست که طبق موارد متعددی که در قانون زندانها آمده است، این اجازه را به دادستان می دهد که راَسا خود اقدام به اعطای مرخصی نماید.لذا وظایف دادستان و حدود اختیارات او بسیار بالاست که خود بحثی جداگانه دارد که چرا دادستان سمنان،آقای حیدر آسیابی از اختیارات خود برای زندانیان بهائی استفاده نمی نماید؟؟طبق شنیده ها حال تنی چند از زندانیان بهائی سمنان به علت عدم درمان به موقع رو به وخامت گذاشته و عوارض و خطرات ناشی از رسیدگی درمان و معالجه ، گریبانگیر آنان شده است. این در حالیست در قانون زندانها و آئین دادرسی کیفر،بر سلامت جسمی و روانی زندانیان تاکید بسیار شده است،اما دادستان سمنان آقای حیدر آسیابی، بی توجه به همه ی قوانین و اصول و حقوق انسانی، در ظلم وارده به زندانیان بهائی یکه تازی می کند.

x

No comments:

Post a Comment