Friday, 9 July 2010

روستای پدری

این ویدئو روستای پدری مرا نشان میدهد قبل از تخریب و به آتش کشیدن منازل بهاییان وبعد از آن
در تاریخ چهارم تیرماه 1389 حدود 50 منزل از خانه های بهاییان در روستای ایول مازندران تسطیح وبا خاک یکسان شد 
بعید است عقاید انسانها را با به خاک وخون کشید ن منازل مادی بتوان به زانو در آورد


No comments:

Post a Comment