Sunday, 19 July 2009

آشنایی با بهاییت قسمت اول


در اینجا قسمت تعدادی چند از عقاید بهاییان را آورده ام برای دوستانی که میخواهند اطلاعات بیشتری در مورد آیین بهاییان داشته باشند

ابتدائا اصول دين بر يگانگي خدا و فاني پذير بودن بشريت تاكيد مي كند


دوما احترام به كليه اديان را و برحق دانستن يكايك آنها از ابراهيم و موسي و عيسي و محمد تاكيد مي كند و بر يگانگي معناي تمام 
اديان تاكيد مي كند مضمون اين است كه هرديني با حدود زمان خود آمده ولي هدف يكي است! 

سوما جدايي دين از سياست! دين لازمه است اما به دليل آنكه از سوئاستفاده افراد جلوگيري شود سيستم جالب اداري به وجود 
آمده
در ۱۶۰ سال پيش مردان به زور حق راي داشتند چه برسد به زنان... از آن زمان سيستم انتخابي در مورد كساني كه تشكيلات را اداره مي كنند اجرا مي شود و زنان حق راي دارند... اولين كشوري كه حق راي زنان را به رسميت شناخت استراليا بود در ۱۹۰۱ (درست است يا اشتباه! يادم نيست! ) و اين موضوع ۵۰ سال قبل از آن در بهايي ها مطرح بوده و آنان حق راي داشته اند
تساوي حقوق رجال و نسا: اين هم مال ۱۵۰ سال پيش است! زنان و مردان در مراتب اجتماعي حق داشته و دارند كه انتخاب شوند و راي بدهند به ارث ببرند (برابر) و به ارث برسانند (برابر) و از تحصيل برابر بهره ببرند! (نكته جالب اينكه اين موضوع باعث شده بود كه بسياري از بهاييان تحصيلكرده شوند به طوري كه پيش از انقلاب به طور قابل توجهي كنترل سيستم اداري و مالي كشور و همينطور عالي ترين مهندسان همچون مهندس سيحون و بهترين اطباي كشور در اختيار آنان بوده است! چون تحصيل لازمه دين اينان است و حقوق زن و مرد برابر شمرده مي شود

تحصيل اجباري!!! : اين هم حكم جالبي است! در هروضعيت اينان بايد از ۶ تا ۹ كلاس سواد برخوردار شوند! به همين خاطر دهاتهاي
 بهايي از جمله ده پدر بنده از ۱۰۰ ٪ باسواد برخوردار بوده است و اين هم دليلي ديگر بر اينكه پيش از انقلاب تحصيلكرده ها و افراد شاخص از ميان اينان بوده اند

زبان بين المللي: اينهم جزو تعاليم و به نوعي اجبارات دين است! (اصول دين بحثي جداست )بايد يك زبان دوم بدانيد كه بين المللي
 باشد ! دستور مربوطه از ۱۶۰ سال پيش است 
صلح جهاني: ۱۶۰ سال پيش وعده صلح كوچك و صلح بزرگ داده شده است و روزي كه جنگ ها فروكش خواهد كرد و هنچنين از

 پيروان اين دين خواسته شده است كه در تحقق آن كوشش كنند (اجباري
اتحاد جهان: وعده اتحاد جهان در ۱۵۰ سال پيش داده شده و روزي كه بتدريج جهان متحد خواهد شد اين موضوعات را مي توانيد از كتب ۱۵۰ سال پيش و كتب غير بهايي استخراج فرماييد) و مي بينيد كه از اروپا شروع شد

محكمه جهاني: اين هم جالب است! الان سعي مي كنند كه راهش بيندازند و اين هم از ۱۵۰ سال پيش
سيستم اداره منتخب جهاني: كليه سيستم اين دين با انتخاب است به اين معني كه در محل منطقه استان و آنگاه كشور بر اساس مرحله بندي انتخابات (از ۱۵۰ سال پيش زن و مرد حق انتخاب و انتخاب شدن دارند ) و اينان اداره سيستم اداري را به عهده مي گيرند و هيچ مزيت مالي به آنان تعلق نمي گيرد و در راه رضاي خدا يك ريال حق برداشت وجود ندارد

عدم تعصب نژادي مذهبي و ديني: كسي به كس كاري ندارد كه زن است و يا مرد (تعصب به معني غيرت نمي گويم تعصب كوركورانه) نهي شده و منع مطلق شده به طوري كه نبايد به كسي به خاطر رنگ پوست و يا.... اجحاف شود و اين هم از ۱۵۰ سال پيش است!
نكات جالبي وجود دارد زماني كه حمام خزينه مردم ايران را به مرض وبا و سفليس و تيفوس مي كشت پيامبر اينها مردم را از به كار بردن خزينه عجمي نهي كرده است و آنها اجبار به داشتن دوش حمام شده اند به طوري كه دوش حمام از مشخصات آنها بود و در دهات مسلمانان دوش آنهرا مي شكستند و اينها دوباره ميامدند مي ساختند و علماي شيعه و سني هردو استفاده از دوش را حرام كردند (اسلام به نظافت تاكيد دارد منظور من آقايان خاصي هستند) اينها اجبار در استفاده از آن داشته اند! خصوصيات دهات آنها : سواد ۱۰۰ درصد در سال ۱۳۱۲ و ۱۳۱۳ مثلا در يك ده... داشتن دوش حمام و بسياري چيزهاي شبيه به اين بوده در حالي كه در مملكت ۱۰ درصد مردم سواد خواندن نوشتن داشته اند

در قسمت بعدی بیشتر به آیین بهایی خواهیم پرداخت

No comments:

Post a Comment