Friday, 20 January 2017

اخراج شش شهروند بهایی از دانشگاه رودهن

 اخراج بهاییان برای مردم ایران و رسانه های جهان عادی شده است ؛ اما آنچه عادی نشده و نمی شود دلیل این اخراج هاست که به دلیل بهایی بوده در طول 37 سال هزاران نفر اخراج شده اند
در دیانت اسلام لزوم تحصیل و علم آموزی بحدی تصریح شده است که یکی از افتخارات این دیانت مقدس است ولی آنچه لازم به یادآوری است این مطلب مهم است که جامعه بهایی و رسانه های بهایی هرگز تصور نمی کند که رفتار برخی از عوامل حکومت در اخراج بهاییان جنبه دینی داشته باشد بلکه جنبه تعصب درونی و درک غلط و اشتباه از مذهب است
نمی توان رفتار غلط افراد را به حساب اصل دیانت نوشت 
بسیاری از علما و روحانیون روشن ضمیر با این رفتار مخالف هستند 
اکثریت افراد اهل علم و افراد فعال مدنی با این رفتارهای غیر انسانی مخالف هستند 
تک تک این افراد در تاریخ ماندگار خواهند بود هم بهاییان اخراجی و هم اخراج کنندگان ؛ قضاوت در اذهان آیندگان خواهد بود 

No comments:

Post a Comment