Friday, 20 January 2017

دو شهروند بهایی در کرج بصورت غیر انسانی و غیر قانونی بازداشت شدند

با توجه به اخبار رسیده به کمپین بهایی کوروش شریف زاده و فواد میثاقیان از شهروندان بهایی کرج در اداره تعزیزات حکومتی شهرستان کرج بطور غیر قانونی دستگیر شدند , متاسفانه فشارهای غیر انسانی و غیر قانونی در ایران گسترش یافته است ؛ مغازه های بهاییان را به بهانه تعطیلی در ایام دینی
پلمپ می کنند اما بعد از گذشتن از ایام تعطیلات بهایی هم گرو ه های فشار لباس شخصی که شبیه گشتاپوی آلمان در زمان نازی عمل می کنند خودسرانه یورش می برند و اموال را مصادره می کنند و در هنگام مصاحبه با علمای حوزه قم ایشان این فشارها را انکار می کنند و براحتی دروغ می کنند
به خانواده کوروش شریف زاده اعلام کرده اند که برای آزادی موقت جناب شریف زاده باید دویست میلیون تومان وثیقه آماده کنند

No comments:

Post a Comment