Monday, 25 May 2015

تفتیش منزل و بازداشت یک شهروند بهایی در یزد

بنابر اخبار رسیده به کمپین نه به آزار و زندان هموطنان بهایی روز سه شنبه 94/2/22 مامورین امنیتی با یورش به منزل خانم روحا ایمانی پس از تفتیش منزل، وی را به اداره اطلاعات یزد انتقال دادند.

این منبع آگاه به کمپین نه به آزار و زندان هموطنان بهایی گفت : ساعت 7:30 صبح پنج نفر لباس شخصی که در ابتدا خود را مأمور سرشماری یارانه معرفی کرده بودن و وقتی با ممانعت اعضای خانه برای ورود به منزل مواجه شدند با بریدن زنجیر در و برخورد فیزیکی وارد خانه شده و خود را مأمور اطلاعات معرفی کرده و پس از اینکه اعضای خانواده حکم ورود به منزل را از آن ها خواستار شدند مأمورین به خانم روحا ایمانی فرزند ذبیح الله ایمانی متولد 1356 ساکن کرمان دست بند زده و گفتند حکم جلب او را دارند ولی مانع قراِئت حکم توسط او یا افراد خانواده شدند.

مامورین امنیتی که جهت بازداشت خانم ایمانی آمده بودند بدون همراه داشتن مامور زن وی را به مکانی نامعلوم انتقال دادند. همچنین مامورین امنیتی با تفتیش منزل ایشان ضمن ضبط وسایل شخصی ، کتابها ، گوشی ها و لپ تاپ تمامی اعضای خانواده را با خود بردند..

به گفته این منبع آگاه با وجود تماس با نیروهای انتظامی هیچ واکنشی از سوی این مامورین انجام داده نشد و مامورین لباس شخصی با آزادی کامل خانم ایمانی را بدون داشتن و قرائت حکم جلب بازداشت کردند.

همچنین این منبع آگاه در ادامه گفت : سپس خانم روحا ایمانی را به زور و با برخورد فیزیکی و تحدید مکرر دیگر اعضای خانواده بدون اطلاع از اتهام خود بدون همراه زن وارد ماشین کرده و بعد از مواجه با اعتراض خانواده او،آن ها را تحدید کرده و محل را ترک کردند.و عصر آن روز او را به اداره ی اطلاعات یزد انتقال دادند.

No comments:

Post a Comment