Monday, 25 May 2015

ریاض الله سبحانی شهروند ۶۶ ساله بهایی پس از 4 سال از زندان آزاد شد

ریاض الله سبحانی شهروند ۶۶ ساله بهایی و از اساتید دانشگاه آنلاین بهاییان ۲۴ خرداد‌ماه در منزل مسکونی خود بازداشت شده بود

ریاض الله سبحانی شهروند ۶۶ ساله بهایی و از اساتید دانشگاه آنلاین بهاییان ۲۴ خرداد‌ماه در منزل مسکونی خود بازداشت شده بود و توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به ۴ سال حبس تعزیری محکوم شد.ریاض الله سبحانی پس از تحمل 4سال زندان امروز دوشنبه 94/3/4 از زندان رجایی شهر کرج آزاد شد

No comments:

Post a Comment