Tuesday, 16 December 2014

مشروح گفت‌وگوی فارس با آیت‌الله موسوی بجنوردی


فرمان ۸ ماده‌ای امام مترقی‌ترین حقوق شهروندی است.
بهائیان حقوق شهروندی ندارند.
عضو مجمع روحانیون گفت: هیچوقت ما نمی‌گوییم بهایی حق تحصیل آزاد دارد، اصلاً حقوق شهروندی ندارد. 
مسیحیان، یهودیان و زرتشتیان از حق شهروندی برخوردارند، زیرا ادیان ابراهیمی هستند.
وی افزود:بهاییان حقوق شهروندی ندارند.البته در زمان تدوین، برخی ایرادات هم به این منشور گرفته شد.
مثلا اینکه وقتی گفته می‌شود همه شهروندان حق تحصیل دارند، آیا این حق به عنوان مثال شامل حال بهائیان هم می‌شود؟

به هیچ عنوان. بعضی‌ مسایل نیاز به این ندارد که تخصیص بزنیم، آن کسی که با اسلام مخالف است، موضوعا خارج است. بهائی ضد اسلام است و موضوعا از این بحث خارج می‌شود.

هیچوقت ما نمی‌گوییم بهایی حق تحصیل آزاد دارد، اصلا حقوق شهروندی ندارد. مسیحیان، یهودیان و زرتشتیان از حق شهروندی برخوردارند. در مجلس نماینده دارند، زیرا ادیان ابراهیمی هستند و ما با آنها تعامل داریم و نمایندگان آنها با ما دوست هستند.

No comments:

Post a Comment